Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı


“Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-nin German Marşal
Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində ölkədə və regionda
millətlərarası münasibətlərin vəziyyətinin, xalqlar, ayrı-ayrı qruplar
arasında etimad səviyyəsinin və bu sahədə olan problemlərin səbəblərinin
öyrənilməsi məqsədi ilə
tədqiqat işi
Son dövrlər dünyada, xüsusi ilə də regionda, o cümlədən postsovet məkanında baş verən
hadisələr hamını, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarını da natahat edir. Bir tərəfdən Türkiyə və
Avropa ölkələrində baş verən terror aktları, müxtəlif yönümülü (radikal dini, milli-siyasi və s.)
terrorçuların fəallaşması, digər tərəfdən Rusiyanın MDB-də yeni ilhaq addımlarının xofu
dünyanı bürüyüb.
Rusiyanın Krımın bir hissəsini işğal etdikdən sonra getdikcə diqqət mərkəzində olan əsas məsələ
Kremlin növbəti hədəfinin hara olacağıdır. Qərbin Rusiyanı dayandıra bilməməsi Moskvanın bu
məsələdə iştahını daha da artırır.
Bu vəziyyətdə Kremlin növbəti hədəfinin Moldova (Dnestryanı ilə yanaşı, Moldovanın
Qaqauziya Muxtar Respublikası da Rusiya ilə daha çox yaxınlaşmağa can atır)da ola biləcəyi,
Gürcüstannın ola biləcəyi (Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı məsələni Rusiya hesab edir ki,
həll edib, amma Gürcüstana təzyiqləri daha da artırmaq üçün yeni ocaqlar yarada bilər, məsələn
Cavaxetiya) və Azərbaycanda ola biləcəyi ehtimalı artır hətta Baltikyanı respublikalarda bu
təhlükədən sığortalanmayıblar. .
Diqqəti cəlb edən məsələ isə Rusiyanın öz istəklərini reallaşdırmq üçüm tamam başqa
üsullardan istifadə etməyə başlayıb. Əslində bu köhnə olsa da (yəni 2-ci Dünya müharibəsi
ərəfəsində də bu üsuldan istifadə edilib), Rusiya bu yeni interpritasiyada tədbiq etməyə başlayır.
Bu üsulun Krımın işğalı ilə nəticələnməsi Rusiyanın siyasi dairələrini daha da ruhlandırıb və bu
istiqamətdə fəaliyyət genişləndirmək qərarı verilib.
Belə ki, Rusiyada keçmiş SSRİ respublikalarının sakinlərinin vətəndaşlığa qəbul qaydalarının
sadələşdirilməsi ilə bağlı qanunu qəbul olunmuşdur və Rusiya federasiyasını Prezidenti V. Putin
bu qanunu imzalayıb. Qanuna edilmiş əlavəyə əsasən asanlaşdırılmış qaydada Rusiya
vətəndaşlığını rus dilinin daşıyıcıları olan, qohumları Rusiya Federasiyası ərazisində yaşamış və
ya Rusiya İmperiyası və SSRİ-də yaşamış şəxslər ala bilərlər. Bu tələblərə uyğun şəxslər
Rusiyada daimi yaşamaq üçün vətəndaşı olduqları ölkənin vətəndaşlığından imtina etməlidirlər.
Hesab edirik ki, hal-hazırda bu kimi problemlər bütün region dövlətləri, ələxüsusdada keçmiş
SSRİ-nin tərkibində olmuş və müstqəllik qazanmış bütün dövlətləri narahat edir. Axı, artıq bir
neçə ildir ki, Rusiyada yeni ideya təbliğ edilir, “Rusiyanın sərhədləri rus dilinin işləndiyi
ərazilərə qədərdir”.
Şübhəsiz ki, bu cür addımlar, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü,
sərhədlərin dəyişməzliyi prinsiplərinə zidd olmaqla yanaşı, dünyanın nizamını pozmağa yönəlib.
Biz də məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq, mözvu ilə bağlı ilk növbədə ölkə əahlisinin
məsələlər münasibətinin öyrənməyi nəzərdə tuturuq. Düşünürük ki, bu tədiqiat işinin vasitəsi ilə,

“Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-nin German MarşalFondunun dəstəyi ilə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində ölkədə və regiondamillətlərarası münasibətlərin vəziyyətinin, xalqlar, ayrı-ayrı qruplararasında etimad səviyyəsinin və bu sahədə olan problemlərin səbəblərinin öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqat işi

 

Son dövrlər dünyada, xüsusi ilə də regionda, o cümlədən postsovet məkanında baş verənhadisələr hamını, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarını da natahat edir. Bir tərəfdən Türkiyə vəAvropa ölkələrində baş verən terror aktları, müxtəlif yönümülü (radikal dini, milli-siyasi və s.)terrorçuların fəallaşması, digər tərəfdən Rusiyanın MDB-də yeni ilhaq addımlarının xofudünyanı bürüyüb.Rusiyanın Krımın bir hissəsini işğal etdikdən sonra getdikcə diqqət mərkəzində olan əsas məsələKremlin növbəti hədəfinin hara olacağıdır. Qərbin Rusiyanı dayandıra bilməməsi Moskvanın buməsələdə iştahını daha da artırır.Bu vəziyyətdə Kremlin növbəti hədəfinin Moldova (Dnestryanı ilə yanaşı, MoldovanınQaqauziya Muxtar Respublikası da Rusiya ilə daha çox yaxınlaşmağa can atır)da ola biləcəyi,Gürcüstannın ola biləcəyi (Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı məsələni Rusiya hesab edir ki,həll edib, amma Gürcüstana təzyiqləri daha da artırmaq üçün yeni ocaqlar yarada bilər, məsələnCavaxetiya) və Azərbaycanda ola biləcəyi ehtimalı artır hətta Baltikyanı respublikalarda butəhlükədən sığortalanmayıblar. .Diqqəti cəlb edən məsələ isə Rusiyanın öz istəklərini reallaşdırmq üçüm tamam başqaüsullardan istifadə etməyə başlayıb. Əslində bu köhnə olsa da (yəni 2-ci Dünya müharibəsiərəfəsində də bu üsuldan istifadə edilib), Rusiya bu yeni interpritasiyada tədbiq etməyə başlayır.Bu üsulun Krımın işğalı ilə nəticələnməsi Rusiyanın siyasi dairələrini daha da ruhlandırıb və buistiqamətdə fəaliyyət genişləndirmək qərarı verilib.Belə ki, Rusiyada keçmiş SSRİ respublikalarının sakinlərinin vətəndaşlığa qəbul qaydalarınınsadələşdirilməsi ilə bağlı qanunu qəbul olunmuşdur və Rusiya federasiyasını Prezidenti V. Putinbu qanunu imzalayıb. Qanuna edilmiş əlavəyə əsasən asanlaşdırılmış qaydada Rusiyavətəndaşlığını rus dilinin daşıyıcıları olan, qohumları Rusiya Federasiyası ərazisində yaşamış vəya Rusiya İmperiyası və SSRİ-də yaşamış şəxslər ala bilərlər. Bu tələblərə uyğun şəxslərRusiyada daimi yaşamaq üçün vətəndaşı olduqları ölkənin vətəndaşlığından imtina etməlidirlər.Hesab edirik ki, hal-hazırda bu kimi problemlər bütün region dövlətləri, ələxüsusdada keçmişSSRİ-nin tərkibində olmuş və müstqəllik qazanmış bütün dövlətləri narahat edir. Axı, artıq birneçə ildir ki, Rusiyada yeni ideya təbliğ edilir, “Rusiyanın sərhədləri rus dilinin işləndiyiərazilərə qədərdir”.Şübhəsiz ki, bu cür addımlar, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü,sərhədlərin dəyişməzliyi prinsiplərinə zidd olmaqla yanaşı, dünyanın nizamını pozmağa yönəlib.Biz də məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq, mözvu ilə bağlı ilk növbədə ölkə əahlisininməsələlər münasibətinin öyrənməyi nəzərdə tuturuq. Düşünürük ki, bu tədiqiat işinin vasitəsi ilə,

 

[attachment=9]

Davamı

Bələdiyyələrdə hesabatlılıq və şəffaflıq üzrə tədqiqat

“YERLI DEMOKRATIYAYA DƏSTƏK” QHT KOALISIYASI

 

Bələdiyyələrdə hesabatlılıq və şəffaflıq üzrə

 tədqiqat

 

Giriş

Bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyətinin indikatorlarından biri kimi eyni zamanda onun fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlılığın nə dərəcədə təmin edilməsi çıxış edir.

Məhz  şəffaflığın və hesabatlılığın səviyyəsi bələdiyyələrdə  qərarların hansı şəraitdə verilməsini, bələdiyə büdcəsinin  ictimai ehtiyaclara nə dərəcədə uygun

xərclənməsini, bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərinin səviyyəsini vəs. bu  kimi məsələləri müəyyən etməyə imkan verir. 

[attachment=9]

Davamı

Bələdiyyələrdə hesabatlılıq və şəffaflıq üzrə tədqiqat

Giriş

Bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyətinin indikatorlarından biri kimi eyni zamanda onun fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlılığın nə dərəcədə təmin edilməsi çıxış edir. Məhz  şəffaflığın və hesabatlılığın səviyyəsi bələdiyyələrdə  qərarların hansı şəraitdə verilməsini, bələdiyə büdcəsinin  ictimai ehtiyaclara nə dərəcədə uygun xərclənməsini, bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərinin səviyyəsini vəs. bu  kimi məsələləri müəyyən etməyə imkan verir. 
Davamı

Layihə çərçivəsində aparılmış Sosioloji Tədqiqat işinin nəticələri

      Ölkədə gеdən prоsеslərin dаhа düzgün, dаhа оbyеktiv qiymətləndirilməsi üçün şəffаflğа böyük еhtiyаc vаr. İstənilən hаldа şəffаflıq şübhələri dаğıtmаqlа yаnаşı, bir çох mənfi mеyllərin qаrşısını аlа bilər. Məhz hər iki mənаdа tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi və bu prosesdə vətəndaşların fəal iştirakı vаcibdir. Təmsil etdiyimiz qurum - “Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-nin  əsas məqsədi də məhz bu sahədə səffaflığın yaradilmasını yardım etmək və bu prosesdə vətəndaşların maksimum iştirakina nail olmaqdir.  

 

 

yüklə

Davamı

Tədbir

Bələdiyyələrin fəaliyyətində Şəffaflıq və Hesabatlılıq üzrə tədqiqatın nəticələrinin Təqdimatı 

Azərbaycan Media Mərkəzi

24 sentyabr 2010-cu il

14.00 – 14.10 Tədbrin aşılışı

 Mirəli Hüseynov - “YDD” QHT KOalisiyasının koordinatoru

14.10 – 14.40

Bələdiyyələrin fəaliyyətində Şəffaflıq və Hesabatlılıq üzrə tədqiqatın nəticələri

Əhməd N. Abbasbəyli

“Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-nin sədri

14.40 – 15.00

Müzakirələr

Davamı
Kitabxana » DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/title> <meta name="description" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="keywords" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:dev-society.org/dev-society.org/dle-news.ru)" dev-society.org/> <link rel="search" type="applicationdev-society.org/opensearchdescription+xml" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/enginedev-society.org/opensearch.php" title="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <link rel="alternate" type="applicationdev-society.org/rss+xml" title="Kitabxana » DEV-SOCIETY.ORG" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/kitabxanadev-society.org/rss.xml" dev-society.org/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"> <link rel="shortcut icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone-retina.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad-retina.png"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/engine.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/styles.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <dev-society.org/head> <body> <div class="page"> <div class="wrp"> <!-- Header --> <header id="header"> <!-- Ara --> <form id="q_search" class="rightside" method="post"> <div class="q_search"> <input id="story" name="story" placeholder="Axtar..." type="search"> <button class="btn q_search_btn" type="submit" title="Tap"><svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Tap<dev-society.org/span><dev-society.org/button> <a class="q_search_adv" href="dev-society.org/index.php?do=search&mode=advanced" title="Ətraflı Axtar..."><svg class="icon icon-set"><use xlink:href="#icon-set"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Ətraflı Axtar...<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <input type="hidden" name="do" value="search"> <input type="hidden" name="subaction" value="search"> <dev-society.org/form> <!-- dev-society.org/ Ara --> <div class="header"> <div class="wrp"> <div class="midside"> <div id="header_menu"> <!-- Логотип --> <a class="logotype" href="dev-society.org/"> <span class="logo_title">DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <!-- dev-society.org/ Логотип --> <!-- Bilgiler Menü --> <nav id="top_menu"> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/nav> <!-- dev-society.org/ Bilgiler Menü --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="mobile_menu_btn"> <span class="menu_toggle"> <i class="mt_1"><dev-society.org/i><i class="mt_2"><dev-society.org/i><i class="mt_3"><dev-society.org/i> <dev-society.org/span> <span class="menu_toggle__title"> Menyu <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="search_btn"> <span> <svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <svg class="icon icon-cross"><use xlink:href="#icon-cross"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div id="cat_menu"> <nav class="cat_menu"> <div class="cat_menu__tm"><a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <ul> <li><a href="dev-society.org/anadev-society.org/">Dev-Society <span style="float: right;">96<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/haqqimizdadev-society.org/">Haqqımızda <span style="float: right;">7<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/layihedev-society.org/">Layihələr <span style="float: right;">61<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kivdev-society.org/">KIV <span style="float: right;">247<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/pressdev-society.org/">Press reliz <span style="float: right;">48<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/nesrlerdev-society.org/">Nəsrler <span style="float: right;">33<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kitabxanadev-society.org/">Kitabxana <span style="float: right;">25<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/qanundev-society.org/">Qanunlar <span style="float: right;">18<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <dev-society.org/ul> <dev-society.org/nav> <div class="soc_links"> <a class="soc_vk" href="#" title="vКонтакте"> <svg class="icon icon-vk"><use xlink:href="#icon-vk"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_tw" href="#" title="Twitter"> <svg class="icon icon-tw"><use xlink:href="#icon-tw"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_fb" href="#" title="Facebook"> <svg class="icon icon-fb"><use xlink:href="#icon-fb"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_gp" href="#" title="Google"> <svg class="icon icon-gp"><use xlink:href="#icon-gp"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/header> <!-- dev-society.org/ Header --> <div class="conteiner"> <div class="midside"> <div class="content_top"> <div id="combo-tools" class="pagetools"> <div class="pagetools_in"> <div class="sortbar"> <div class="sortbar_in"> <span class="sort_label">Sıralama:<dev-society.org/span><form name="news_set_sort" id="news_set_sort" method="post"><ul class="sort"><li class="asc"><a href="#" onclick="dle_change_sort('date','asc'); return false;">Xəbərın tarixinə görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('rating','desc'); return false;">məşhurluğa görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('news_read','desc'); return false;">oxunma sayına görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('title','desc'); return false;">əlifbaya görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><dev-society.org/ul><input type="hidden" name="dlenewssortby" id="dlenewssortby" value="date" dev-society.org/> <input type="hidden" name="dledirection" id="dledirection" value="DESC" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_new_sort" id="set_new_sort" value="dle_sort_cat" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_direction_sort" id="set_direction_sort" value="dle_direction_cat" dev-society.org/> <dev-society.org/form> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div class="breadcrumb"> <div class="breadcrumb_in"> <dev-society.org/div> <a class="pagetools_back" href="dev-society.org/"> <svg class="icon icon-left"><use xlink:href="#icon-left"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <span class="title_hide">Ana Səhifə<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <section id="content"> <div id='dle-info'><dev-society.org/div> <div id='dle-content'><dev-society.org/div> <dev-society.org/section> [banner_header] <div class="box banner"> <div align="center"><a href="" target=""><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/banner_dnt.png" style="border: none;" alt="" dev-society.org/><dev-society.org/a><dev-society.org/div> <dev-society.org/div> [dev-society.org/banner_header] <dev-society.org/div> <aside class="rightside"> <!-- Popülerler --> <div class="block top_block"> <h4 class="title"><b><dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <ol class="topnews"> <dev-society.org/ol> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Popülerler --> <!-- Баннер 300X250 dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_300x250.png --> <div class="banner banner_300"> <img src="dev-society.org/uploadsdev-society.org/banner_300.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 300X250 --> <!-- Баннер 240X400 --> <div class="banner banner_240"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_240x400.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 240X400 --> <!-- Arşiv --> <div class="block arch_block"> <div class="title h4 title_tabs"> <h4>Arxiv<dev-society.org/h4> <ul> <li class="active"> <a title="Takvim olarak" href="#arch_calendar" aria-controls="arch_calendar" data-toggle="tab"> <svg class="icon icon-calendar"><use xlink:href="#icon-calendar"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Takvim olarak<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <li> <a title="Liste olarak" href="#arch_list" aria-controls="arch_list" data-toggle="tab"> <svg class="icon icon-archive"><use xlink:href="#icon-archive"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Liste olarak<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <dev-society.org/ul> <dev-society.org/div> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane active" id="arch_calendar"><dev-society.org/div> <div class="tab-pane" id="arch_list"><dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Arşiv --> <!-- Etiketler --> <div class="block tags_block"> <h4 class="title"><b>Teqlər<dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <div class="tag_list"> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Etiketler --> <!-- Son eklenen yorumlar --> <!-- dev-society.org/ Son eklenen yorumlar --> <dev-society.org/aside> <dev-society.org/div> <div class="footer_menu clrfix"> <div class="rightside"> <a id="upper" href="dev-society.org/" title="Yukarı"> <svg class="icon icon-up"><use xlink:href="#icon-up"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <footer class="footer"> <div class="wrp clrfix"> <!-- Блок для установки счетчиков --> <div class="rightside"> <div class="counter"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/counter.png" alt=""> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Блок для установки счетчиков --> <div class="midside"> <!-- Копирайт --> <div class="copyright"> Copyright © 2005–2017 <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.comdev-society.org/" target="_blank">FMP YAZILIM<dev-society.org/a> All Rights Reserved. Powered by FMP © 2017 <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Копирайт --> <a class="ca" href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.com" target="_blank" rel="nofollow"><svg class="icon icon-ca"><use xlink:href="#icon-ca"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg>Dizayn – FMP YAZILIM<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/footer> <dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["Bəli", "Xeyr", "Daxil et", "Ləğv et", "Yadda Saxla", "Sil", "Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin..."]; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_info = 'İnformasiya'; var dle_confirm = 'Təsdiq et'; var dle_prompt = 'İnformasiyanı daxil et'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_spam_agree = 'Siz həqiqətən istəyirsinizmi istifadəçini spammer kimi işareləmək? Bu halda onun bütün şərhləri silinəcək'; var dle_complaint = 'Administrasiya üçün sizin şikayətinizin mətnini göstərin:'; var dle_big_text = 'Mətnin çox böyük sahəsi seçilmişdir.'; var dle_orfo_title = 'Tapılmış qrammatik səhvə administrasiya üçün şərhi göstərin'; var dle_p_send = 'Göndər'; var dle_p_send_ok = 'Xəbərdarlıq müvəffəqiyyətlə göndərildi'; var dle_save_ok = 'Dəyişikliklər müvəffəqiyyətlə saxlanmışdır.'; var dle_reply_title= 'Şərhə cavab yaz'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var dle_sub_agree = ''; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; hs.graphicsDir = 'dev-society.org/enginedev-society.org/classesdev-society.org/highslidedev-society.org/graphicsdev-society.org/'; hs.outlineType = 'rounded-white'; hs.numberOfImagesToPreload = 0; hs.captionEval = 'this.thumb.alt'; hs.showCredits = false; hs.align = 'center'; hs.transitions = ['expand', 'crossfade']; hs.lang = { loadingText : 'Yüklənir...', playTitle : 'Slaydşou kimi bax (boşluq)', pauseTitle:'Saxla', previousTitle : 'Əvvəlki şəkil', nextTitle :'Növbəti şəkil',moveTitle :'Yerini dəyiş', closeTitle :'Bağla (Esc)',fullExpandTitle:'Tam ölçüyə qədər aç',restoreTitle:'Şəkilin bağlanması üçün klikləyin və yerdəyişmə üçün üzərində basıb saxlayın',focusTitle:'Fokusa al',loadingTitle:'Ləğv etmək üçün bas' }; jQuery(function($){ FastSearch(); }); dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script><script language="javascript" type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_fnews = 'Bütün Xəbərləri tap'; var menu_fcomments = 'Bütün şərhləri tap'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var allow_dle_delete_news = false; dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/menu.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/dle_ajax.js"><dev-society.org/script> <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;width:200px;height:50px;background:#FFF;padding:10px;text-align:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-layer-text">Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin...<dev-society.org/div><br dev-society.org/><img src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/loading.gif" border="0" alt="" dev-society.org/><dev-society.org/div> <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1; -ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=10)'; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10); "><dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/js_edit.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/jsdev-society.org/lib.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript"> jQuery(function($){ $.get("dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/sprite.svg", function(data) { var div = document.createElement("div"); div.innerHTML = new XMLSerializer().serializeToString(data.documentElement); document.body.insertBefore(div, document.body.childNodes[0]); }); }); <dev-society.org/script> <dev-society.org/body> <dev-society.org/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group -->